kennis en economie
toekomst

D66 kenniseconomie

platform Kenniseconomie

Welkom op onze website. We hopen dat deze site u uitnodigt om mee te denken over onze toekomst. Het platform Kenniseconomie is ontstaan uit een sterk opkomend gevoel van urgentie voor de zo noodzakelijke ingrepen in onze economie en onderwijs. We weten allen dat de Nederlandse economie en ook ons onderwijssysteem achter blijft in de internationale concurrentiestrijd. Dat terwijl we wel een gedegen sociaal beleid willen kunnen blijven voeren en de zwakkeren in de samenleving willen blijven ondersteunen. De leden van het platform willen bijdragen aan verbeteringen van onze economie, ieder vanuit de eigen expertise en motivatie. In maandelijkse bijeenkomsten zoeken en werken de leden aan oplossingen die vervolgens worden aangeboden aan beleidsmakers en beleidsvoorbereiders. Dit dient de partij, de fracties van 2-de kamer, provincies en gemeenteraden. De meer dan vijftig leden zijn afkomstig uit het gehele land.

D66 en met name het platform Kennis-economie wil, door een actieve communicatie met de diverse partners en de kiezer, bereiken dat er in toenemende mate begrip ontstaat over de manier waarop ons land zich moet voorbereiden op een toekomst. Een toekomst die niet langer kan drijven op de oude kennisbasis. Het Kenniseconomie platform ziet haar rol als een ''denktank'' voor beleidsmakers en beleidsondersteuners en wil ook bijdragen aan de groei van de partij qua inhoud alsook omvang.

Een aantal resultaten van de platformbijeenkomst in Amsterdam over Sociale Innovatie is voorgelegd aan de regiovergadering. Daar is met name gekeken hoe de meer Sociale- or Maatschappelijke kant van het onderwerp Kenniseconomie aan een breder publiek kan worden aangeboden.

Doel platform kenniseconomie

Het doel op de kortere termijn bestond uit de realisatie van Kenniseconomie Manifest. Dit is in de eerste helft van 2005 volledig gelukt. Dit document is een belangrijk discussiestuk geworden in overleg met Ministeries, het Innovatieplatform, div. bedrijven en instellingen, Kennisinstituten en politici.

Voor de middenlange termijn wil het KE-platform werken aan een opener en duidelijker beeld van het begrip Kenniseconomie en haar expertise inzetten om partijprogramma en verkiezingsprogramma , zeker v.w.b. de (Kennis) economische paragrafen te verbeteren. Nu ze het onderwerp Kenniseconomie zo sterk naar zich toe heeft gehaald zal de regering, met een nog duidelijker profilering moeten te komen. Deze profilering zal uit moeten stijgen boven het huidige middelmatige niveau van andere partijen op dit gebied. Het Kenniseconomieplatform zet zich in voor deze betere profilering en draagt ook op deze wijze bij aan een betere toekomst voor ons land en dát is ons lagere termijn doel.

Nederland zal zich namelijk, bewust van de concurrentie van andere landen, moeten vernieuwen op een aantal goed gerichte gebieden en vooral de kwaliteit en kwantiteit van het onderwijs speelt hierbij een wezenlijke rol. Ook zullen echter het bedrijfsleven en de overheid zich moeten spiegelen aan andere landen en acties ondernemen om boven de best presterende landen uit te stijgen.

Industrie

Sociale innovatie brengt industrie vooruit de Nederlandse industrie staat weer op de politieke agenda. Dat werd duidelijk in Den Haag. De herontdekking van de Nederlandse industrie is een voorwaarde voor verdere economische groei. We hebben grote behoefte aan technologische vernieuwing en kennis, maar net zo belangrijk zijn sociale innovatie en creativiteit. Er bestaat inmiddels een platform waar brancheorganisaties, overheden en industriële bedrijven informeel van gedachten kunnen wisselen over de ontwikkeling van de Nederlands e industrie. Industrie mag weer en dat werd tijd ook laat ons de hypotheek van voorbije jaren van ons af gooien. De enige groeisector van de afgelopen jaren is de overheid. Als we willen meedoen op de internationale markt moeten w e wel wat te bieden hebben. De overheid dient daarom voorwaarden te scheppen voor industriële groei en innovatie. Landelijk, regionaal en lokaal. En zeker ook binnen Europa.

De industrie is springlevend, de ministeries zijn ervan doordrongen dat er iets moet gebeuren. Dit is het eerste kabinet in jaren dat industrie weer als agendapunt heeft. En ook in Brussel heeft industrie inmiddels officieel de aandacht. De Nederlandse industrie is te weinig gegroeid de laatste jaren. In de jaren tachtig had de industrie een negatief imago door debacles uit het verleden. In de jaren negentig dachten we, door de opkomst van internet de industrie passé was. Maar niets blijkt minder waar. De industrie is nog altijd springlevend. Hoewel 70 procent van onze economie uit dienstverlening bestaat, is 70 procent van onze export industrieel. Hervorming van deze industrie is echter wel noodzakelijk.” Technologische kennis en vernieuwing zijn onontbeerlijk voor industriële groei. Maar we moeten verder durven kijken. Ook sociale innovatie - de innovatie van het arbeidsproces - bepaalt voor een groot deel het succes van een onderneming. Veel bedrijven kunnen de arbeidsorganisatie verbeteren, wat de arbeidsproductiviteit ten goede komt. Bedrijven met flexibele dienstroosters en zelfsturende teams vergroten hun concurrentiepositie. Naast sociale innovatie speelt bovendien creativiteit een belangrijke rol bij de verbetering van het productieproces.

Creativiteit zorgt voor slimme forex producten en daardoor voor onderscheidend vermogen. Naast de agrarische sector, water en hightech is ook de creatieve industrie van g root belang voor ons land. De creatieve sector - waaronder uitgeverijen, reclame bureaus, entertainment, media, mode en design vallen - is een aanjager voor andere economische sectoren. Creatieve denken vaak vernieuwend. En die vernieuwende geest hebben we ook in andere industriesectoren nodig.